Användarvillkor för Autogirokortet

1 PARTER
Kreditgivaren och kortutgivaren är Compass Group FS Sweden AB (org nr 556045-1907) (Compass Group FS). Kortinnehavaren förbinder sig att följa dessa villkor, genom att underteckna ansökan och om den beviljas använda Kortet.

2 KREDIT
2.1 Compass Group FS beviljar kredit och utfärdar Kortet efter sedvanlig kreditprövning. Kreditupplysning kan komma att inhämtas. Compass Group FS kan avslå ansökan. Compass Group FS fastställer en högsta kreditgräns som, 4.200 kr, upp till vilken inköp får göras.

2.2 Om förutsättningarna för krediten förändras har Compass Group FS rätt att sänka beviljad kreditgräns till en kreditgräns som Compass Group FS anser skälig, dock lägst ned till ett belopp motsvarande det vid denna tidpunkt utnyttjade kreditutrymmet.

2.3 Vid inköp belastas kontot med inköpsvärdet. Kortet kan inte debiteras med mer än kvarvarande kredit vid varje givet köptillfälle.

3 INKÖP MED KORTET
3.1 Kortet kan användas vid Compass Group FS restauranger/caféer/försäljningsställen för betalning för inköp av måltider, dryck och/eller varor. Kortet kan också användas för betalning i de av Compass Group FS försäljningsautomater som har anpassats till Kortet och för betalning i webbshopen på Compass Group FS webbplats när denna har anpassats till Kortet.

3.2 Inköp med Kortet sker genom att detta lämnas över för registrering vid försäljningsstället i samband med köp. Legitimation skall uppvisas på begäran. De belopp som registreras vid köptillfället debiteras kontot utan att köpen skriftligen kvitteras. Kortinnehavaren knappar inte heller in sifferkod (pinkod).

3.3 Kontoutdrag sänds inte ut till Kortinnehavaren. Vid varje köptillfälle får Kortinnehavaren ett försäljningskvitto av vilket aktuellt saldo framgår.

4 BETALNING OCH RÄNTA
4.1 Kortinnehavaren skall den 28e varje månad betala den utestående skulden på kontot - motsvarande summan av alla inköp under perioden mellan den 15:e föregående månad till och med den 14:e under månaden ifråga.

Kortinnehavaren ger sitt medgivande till Compass Group FS att, via Autogiro, en gång per månad, på förfallodagen belasta det i ansökan angivna bankkontot, med skuldsaldot. Om bankkontot, av någon anledning inte kan belastas på angiven förfallodag, spärras Kortet för vidare användning. Skuldsaldot kommer då att faktureras Kortinnehavaren.

4.2 Krediten löper utan ränta om betalning sker i tid.

5 DRÖJSMÅL MED BETALNING
Vid sen betalning, exempelvis om det bankkonto som anslutits till autogiro inte kan belastas på förfallodagen, utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (riksbankens referensränta plus åtta procentenheter) räknat från varje inköpstillfälle till betalning. Vid dröjsmål uttas också en dröjsmålsavgift om 100 kr. Eventuella inkassokostnader kan också påföras Kortinnehavaren.

6 HANTERING AV KORTET/ FÖRLUST AV KORT/OBEHÖRIG ANVÄNDNING AV KORT/SPÄRR
6.1 Kortet är en värdehandling och skall förvaras och hanteras på samma betryggande sätt som pengar och andra värdehandlingar och vidta andra erforderliga åtgärder för att Kortet inte skall kunna utnyttjas obehörigen... Kortet får t.ex. inte lämnas kvar obevakat på hotellrum, annat tillfälligt boende eller i fordon, väska, jackficka eller liknande som inte är under uppsikt.

På platser där stöldrisken är stor ska kort hållas under kontinuerlig uppsikt. Kortet är personligt och får inte lämnas till eller användas av någon annan än den som Kortet är utfärdat till. Det gäller oavsett om överlämnandet medför en större risk för att Kortet används obehörigt eller inte. Vid inbrott i bostad skall Kortinnehavaren kontrollera att kortet inte stulits.

6.2 Kortinnehavaren skall vid misstanke eller vetskap om att Kortet kommit bort eller obehörigen använts snarast anmäla detta till Compass Group FS på tel 0770-33 99 80 alternativt på kundkort@compass-group-fs.com. Ett förlustanmält Kort stoppas alltid för vidareanvändning och ett nytt kort utfärdas.

Kortinnehavaren skall vidare
1. skydda en eventuell personlig kod som han eller hon fått,
2. i övrigt följa de villkor som förvaring och hantering av Kortet som anges i dessa villkor.

6.3 Om en obehörig transaktion har kunnat genomföras till följd av att Kortinnehavaren har underlåtit att skydda en personlig kod, ansvarar Kortinnehavaren för beloppet, dock högst 1 200 kronor per kort och reklamation. Om en obehörig transaktion har orsakats av att en skyldighet enligt punkten 6.1 eller 6.2. ovan åsidosatts genom grov oaktsamhet, ansvarar Kortinnehavaren för hela beloppet dock högst 12 000 kr per Kort och reklamation.

Har Kortinnehavare handlat särskilt klandervärt, ska Kortinnehavare svara för hela beloppet. Oavsett vad som anges ovan ska Kortinnehavare inte stå för förlust, om den obehöriga transaktionen har initierats efter det att Kortinnehavare har anmält att kortet ska spärras. Detta gäller dock inte om Kortinnehavare genom svikligt handlande har bidragit till den obehöriga transaktionen.

6.4 Även om Kortinnehavare inte varit oaktsam, ansvarar Kortinnehavare för hela beloppet om Kortinnehavare inte underrättar Compass Group FS utan onödigt dröjsmål efter att ha fått kännedom om den obehöriga transaktionen (reklamation). Detsamma gäller om Compass Group FS har lämnat Kortinnehavare information om transaktionen och Kortinnehavare inte underrättar Compass Group FS inom 13 månader från det att beloppet belastat kortkontot.

Kortinnehavare – som har betalningsansvar för obehöriga transaktioner – är skyldig att betala belopp som påförts kortkontot genom att detta övertrasserats eller beviljad kredit överskridits.

6.5 Kortinnehavaren är ansvarig för förlust av Kortet från den tidpunkt då av Compass Group FS utsänt Kort mottagits av Kortinnehavaren eller annan för Kortinnehavarens räkning. Kortinnehavarens ansvar för ett Kort upphör när det återlämnats ituklippt till Compass Group FS, Kortinnehavarens ansvar för eventuell skuld kvarstår dock.

6.6 I avsikt att förhindra brott eller annat missbruk av Kort, har Compass Group FS rätt att återkalla eller spärra och utan kostnad för Kortinnehavaren, ersätta Kortet. Sedan Compass Group FS spärrat Kortet kan detta inte utnyttjas för nya köp.

6.7 Compass Group FS ansvarar ej utöver vad som framgår ovan för skada som uppkommer på grund av borttappat Kort och är inte i något fall skyldig att utge ersättning för indirekt skada. Compass Group FS ansvarar ej för att ett visst försäljningsställe inte accepterar Kortet eller att Kortet ej fungerar i viss automat eller i webbshoppen.

7 GILTIGHETSTID – KREDITEN OCH KORTET
7.1 Detta avtal löper tillsvidare.

7.2 Kortets giltighetstid är begränsad till den sista dagen i den månad som är präglad på Kortet. Kortet byts automatiskt ut vid giltighetstidens utgång, förutsatt att villkoren följts.

8 UPPSÄGNING AV AVTALET
8.1 Kortinnehavaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Compass Group FS har rätt att säga upp detta avtal till upphörande med iakttagande av tre månaders uppsägningstid.

8.2 Compass Group FS har även rätt att säga upp detta avtal och/eller spärra Kortet med omedelbar verkan om Kortinnehavaren inte fullgjort sina förpliktelser enligt avtalet, om Kortinnehavaren ställer in sina betalningar, på annat sätt visar sig vara på obestånd eller om det finns skälig anledning att anta att Kortinnehavaren inte kommer att fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet. När avtalet upphör får Kortet inte användas. Kortet skall omedelbart makuleras och återsändas till Compass Group FS.

9 REKLAMATIONER
9.1 Reklamation avseende vara eller tjänst skall riktas mot försäljningsstället som svarar gentemot Kortinnehavaren i enlighet med vad som avtalats härom och gällande lagstiftning. Vid kreditköp kan Compass Group FS ansvara i enlighet med konsumentkreditlagen (1992:830). Reklamation avseende bestridande av betalning/debitering skall riktas gentemot Compass Group FS.

10 ÖVRIGT
10.1 Kortinnehavaren har alltid rätt att betala sin skuld till Compass Group FS före förfallodagen.

10.2 Compass Group FS har rätt att fritt till annan överlåta/pantsätta all vid var tid utestående kontofordran samt alla andra rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal, utan att i förväg inhämta Kortinnehavarens godkännande. Compass Group FS medgivande krävs däremot om betalningsansvaret skall övertas av annan.

10.3 Compass Group FS äger rätt att ändra villkoren för kontot och tjänster som är anslutna till kontot. Information om ändringarna meddelas Kortinnehavaren via brev eller vid avisering. Ändringarna träder i kraft trettio dagar efter sådant meddelande. Om Kortinnehavaren inte godkänner ändringen får denne utan särskild avgift frånträda avtalet.

10.4 Kortinnehavaren skall meddela adressändring till Compass Group FS kundtjänst:
Telefon 0770-33 99 80 eller mail kundkort@compass-group-fs.com

10.5 Kortinnehavaren har läst och godkänt Compass Group FS Sweden AB Dataskyddsvillkor för behandling av Personuppgifter som finns på denna webbsida